Ogłoszenia Siedlce na NaszeSiedlce.pl > Muzyka i Edukacja > Kursy i Warszaty > KURS OCHRONY

Archiwalne: KURS OCHRONY

19.10.2019


KURS OCHRONY

CEL KURSU:
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pracownik ochrony. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.1688).
Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony, nie muszą ubiegać się o licencję pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencję pracownika ochrony fizycznej. Osoby, które ukończą Kurs Ochrony w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mogą ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy Policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę (na jej pisemny wniosek).

TRENERZY DEDYKOWANI DO REALIZACJI KURSU:
Zajęcia realizowane są przez kadrę naukowo – dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa WSBiO, a także przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką bezpieczeństwa publicznego i ochrony (m. in. nabytym w trakcie pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji i Sił Zbrojnych).

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Zakroczymska 13 , 00-225 Warszawa.
Zajęcia teoretyczne oraz część zajęć praktycznych kursu zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, natomiast druga część zajęć praktycznych odbędzie się na strzelnicy oraz w sali gimnastycznej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania Kursu Ochrony to 2 miesiące intensywnych, cotygodniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zgodnie z rozporządzeniem ogólna liczba godzin wynosi 245.
Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie teoretycznej i praktycznej.
W przypadku nieobecności na zajęciach spowodowanej chorobą uczestnika (L-4 – do wglądu organizatora) uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora o ustalenie formy zaliczenia zajęć, na których był nieobecny.
Uczestnik kursu ma obowiązek obecności na zajęciach realizowanych w ramach kursu. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w ilości nie przekraczającej 20% ogółu zajęć teoretycznych i praktycznych co stanowi 49 godzin dydaktycznych, z podziałem:
– 29 godz. dopuszczalnej nieobecności na zajęciach teoretycznych,
– 20 godz. dopuszczalnej nieobecności na zajęciach z Samoobrony i technik interwencyjnych.
Na zajęciach z Wyszkolenia strzeleckiego wymagana jest 100 % obecność.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest konieczność posiadania obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Na kurs prowadzony jest nabór ciągły, a warunkiem uruchomienia edycji kursu jest zgłoszenie się, co najmniej 20 osób.

Kurs przeznaczony jest dla:

pracowników i kandydatów szeroko pojętego sektora ochrony
właścicieli firm ochroniarskich

REKRUTACJA:
Rekrutacja odbywa się w siedzibie Uczelni przy ul. Zakroczymskiej 13 ,
00-225 Warszawa

Aby zapisać się na kurs, należy złożyć mailowo lub osobiście wypełniony Formularz zgłoszeniowy – Kurs Ochrony

Zainteresowanych prosimy o kontakt – nr tel. 22 856 52 06 (wew. 5) lub drogą e-mailową: kursy@wsbio.waw.pl

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO UCZELNI:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony IM. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

CENA: 1150 ZŁ